سفرنامه همدان(7)

راه افتادیم به سمت مقبره ابوعلی سینا.شیخ الرئیس،حجت الحق،شرف الملک حکیم ابوعلی سینا از نوابغ دوران بوده است.گفته می شود تا کنون در جهان کسی به زیرکی و باهوشی وی دیده نشده است.ابو علی سیناحکیم،،  فیلسوف،طبیب ودانشمندبزرگایرانی که درجهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان" شناخته شده است، در ماه صفر ازسال 370 هجری قمری در شهربخارابه دنیا آمد.این حکیم بزرگ کهبعدها موثرترین چهره درعلم وفلسفه جهان اسلامیشد و القابی مانند شیخ الرئیس،حجة الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فراگرفتن علوم مختلف داشتو از آنجا که پدرش عبدالله سخت در تعلیم و تربیت او میکوشید و خانه او محل ملاقات دانشمندان دور و نزدیک بود، ابن سینا تا ده سالگی تمامقرآن وصرف ونحورا آموخت و آن‌گاه به فرا گرفتنمنطق وریاضیات پرداخت. استاد وی در علم ریاضیات "ابو عبدالله ناتلی" بود.پس از آن نزد"ابو سهیل مسیحی" به یادگیریطبیعیاتومابعدالطبیعه وعلم طبمشغول شد.در شانزده سالگی درهمه علوم زمان خود استاد بود؛ جز در مابعدالطبیعه؛ آن هم به صورتی که درمتافیزیکارسطو آمده بود وبا آنکه چهل بار تمام این کتاب را مطالعه کرده بود، نمی توانست آن را بفهمد.تااین که به شرحفارابی براین کتاب دست یافت و توانست مسائل دشوار آن را درک کند. هنگامی که ابن سینابه هجده سالگی رسید، دیگر احتیاج به خواندن و فراگیری هیچ علمی نداشت؛ چرا که همهعلوم را فرا گرفته بود و تنها لازم بود تا فهم خود را لحاظ عمق افزایش دهد تاآموخته های خود را بهتر درک کند. در اواخر عمر خود یکبار به شاگرد مورد توجهخویش،جوزانیگفت که در تمام مدت عمر، چیزی بیش ازآنچه که در هجده سالگی میدانسته، نیاموخته است. مهارت ابن سینا در علمپزشکی و توانایی وی در معالجه حاکم آن زمان، موجب شد تا مورد محبت حاکم واقع شده ودر دربار، موقعیت بسیار خوبی داشته باشد. ولی به سبب آشفتگی اوضاع سیاسی درماوراء النهر، زندگی بر ابن سینا درزادگاهش دشوار شد و او ناچار بخارا را به مقصدجرجانیهو سپسگرگانترک گفت. در سال 403هجری قمری، پساز پشت سر گذاشتن سختیها و مشکلات بزرگی که در این سفر با آن ها مواجه شد و حتی چندتن از دوستانش را در میان راه از دست داد، از کویر شمال خراسان عبور کرد.بنا به گفته منابع معتبر، ابن سینا در این سفر با عارف و شاعر مشهور "ابو سعید ابوالخیر" ملاقات کرد.وی آرزوداشت که "  قابوس بن وشمگیر" را که حامی نامدار علم و ادب بود، در جرجان ببیند؛ ولی هنگامی که بهجرجان رسید، قابوس بن وشمگیر از دنیا رفته بود. چون از این حادثه دلشکستهشد، مدت چندین سال در دهکده ای عزلت گزید. سپس در فاصله سال 405و 406 هجری قمری بهریرفت. در این هنگامآل بویه برایران فرمانرواییداشتند و افرادی از این خاندان در ایالات مختلف حکومت می کردند. ابن سینا مدتی دردربار فخرالدوله در ری درنگ کرد و سپس از آنجا برای دیدار یکی دیگر از فرمانروایاناین خاندان، شمس الدوله به جانبهمدانبه راه اقتاد. این سفر برای ابنسینا بخت بلندی داشت؛ چرا‌‌‌‌ که پس از رسیدن وی به همدان، او را برای درمان امیرشمس الدوله که بیمار شده بود و تمامی پزشکان از معالجه وی ناتوان بودند، دعوتکردند. بوعلی توانست شمس الدوله را معالجه کند و به همین دلیل چنان تقربی نزدوی پیدا کرد که عهده دار منصب وزارت گردید و مدت چند سال؛ تا هنگام مرگ امیر، عهدهدار این وظیفه سنگین بود. پس از مرگ شمس الدوله بخت از وی روی گردانید و چون ازادامه خدمت در منصب وزارت خودداری کرد، او را به زندان افکندند. در زندان کتابمشهورش "شفا" را به رشته تحریر درآورد. پس از مدتی توانست از زندان فرار کند وبا لباس درویشی از همدان گریخت. ابن سینا از همدان بهاصفهان رفتکه مرکز بزرگی از علم به شمار می رفت و سال ها بود که آرزوی دیدار آنجا را داشت. دراین شهر مورد توجه علاءالدوله قرار گرفت و مدت پانزده سال با آسایش خاطر در آن شهرزندگی کرد. او در این مدت، چندین کتاب مهم نیز نوشت و حتی به ساختنرصدخانه پرداخت. اما این آسایش یرای وی دائمی نبود؛ چرا که یک بار اصفهان در معرض حملهمسعودغزنوی فرزندسلطان محمود غزنویقرار گرفت و در این حملهبعضی از آثار مهم این حکیم بزرگ از میان رفت. این امر ضربه بزرگی برای ویبود و علاوه بر آن، بیماری قولنج نیز آزارش می داد. به همین دلیل، دوباره به همدانبازگشت و به سال 428 هجری قمری و در سن پنجاه و هفت سالگی در این شهر از دنیا رفت ودر همان جا به خاک سپرده شد.براساس زندگی این نابغه اعصار سالها پیش سریالی ساخته شد که فکر نمی کنم کسی بازی استادانه امین تارخ به نقش ابوعلی سینا رو فراموش کنه.

اولین سنگ قبر شیخ بوعلی سینا

در داخل محوطه ای که مقبره ابو علی سینا قرار دارد آرامگاه شاعر نامدار عارف قزوینی نیز قرار دارد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید